Giới thiệu

Java là một phần mềm lập trình phổ biến cho phép các nhà phát triển tạo và chạy các ứng dụng và ứng dụng Java. Giải pháp phần mềm có ba phiên bản:


 • Phiên bản tiêu chuẩn Java (SE)
 • Phiên bản Java Enterprise (EE)
 • Phiên bản Java Micro)

Hướng dẫn của chúng tôi sẽ tập trung vào phiên bản đầu tiên (SE), có hai gói khác nhau: Bộ phát triển Java (JDK) và Môi trường chạy thi hành Java (JRE). Môi trường thời gian chạy (JRE) được triển khai trên Máy ảo Java và được các nhà phát triển sử dụng để chạy các ứng dụng và ứng dụng được biên dịch bằng ngôn ngữ lập trình Java. Mặt khác, Bộ công cụ phát triển Java (JDK) được sử dụng để viết, phát triển và biên dịch các ứng dụng và ứng dụng.

Hơn nữa, có hai triển khai Java: Java Java OpenJDK. Các triển khai này được xây dựng trên một mã tương tự, nhưng OpenJDK hoàn toàn là nguồn mở trong khi Java Java có mã độc quyền. Tuy nhiên, hầu hết các ứng dụng được biên dịch trong Java đều hoạt động trơn tru với cả hai triển khai.

Bạn chỉ cần một bản cài đặt Java, nhưng nó cũng dễ dàng thực hiện một số phiên bản và bản phát hành trên một hệ thống. Hướng dẫn này sẽ giúp bạn cài đặt các phiên bản và bản phát hành Java khác nhau. Hãy thoải mái chọn phiên bản hoặc phát hành phù hợp với phong cách làm việc của bạn:

Bước 1 – Cài đặt JDJ OpenJDK

Phần này được biên dịch để giúp bạn cài đặt OpenJDK JDK bằng cách sử dụng yum.

Cài đặt JDJ OpenJDK8

Chạy lệnh dưới đây:

$ sudo yum installjava-1.8.0-openjdk-devel

Kiểu Y và chọn TRỞ VỀ. Đó là nó! Quá trình cài đặt đã hoàn tất.

Cài đặt JDJ OpenJDK7

Để hoàn tất cài đặt này, hãy chạy lệnh dưới đây:

$ sudo yum installjava-1.7.0-openjdk-devel

Kiểu Y theo yêu cầu xác nhận và chọn TRỞ VỀ để tiến hành cài đặt Java. Đó là nó! Cài đặt thành công.

Cài đặt JDJ OpenJDK6

Để triển khai JDK OpenJDK6, hãy chạy lệnh bên dưới:

$ sudo yum installjava-1.6.0-openjdk-devel

Kiểu Y theo yêu cầu xác nhận và chọn TRỞ VỀ để tiến hành cài đặt Java. Đó là nó! Cài đặt của bạn thành công.

Bước 2 – Cài đặt OpenJDK JRE

Phần này được biên dịch để giúp bạn cài đặt OpenJDK 8 JRE bằng yum.

Cài đặt JRE OpenJDK8

Thực hiện lệnh dưới đây:

$ sudo yum installjava-1.8.0-openjdk

Bạn sẽ được trình bày với một dấu nhắc xác nhận, gõ y, sau đó chọn TRỞ VỀ tiến hành cài đặt Java.

Cài đặt JRE OpenJDK7

Để thực hiện JRE OpenJDK7, hãy thực hiện lệnh bên dưới:

$ sudo yum installjava-1.7.0-openjdk

Kiểu Y theo yêu cầu xác nhận và chọn TRỞ VỀ để tiến hành cài đặt Java. Đó là nó! Bạn cài đặt xong.

Cài đặt JRE OpenJDK6

Chạy lệnh bên dưới để triển khai OpenJDK6 JRE:

$ sudo yum installjava-1.6.0-openjdk

Kiểu Y theo yêu cầu xác nhận và chọn TRỞ VỀ tiến hành cài đặt Java.

Bước 3 – Cài đặt và cấu hình Oracle Java JRE

Phần này sẽ giúp bạn cài đặt các phiên bản khác nhau của Oracle Java JRE. Chúng tôi sẽ sử dụng wget lệnh để có được tất cả các mô-đun phần mềm Java Java cần thiết. Nhưng điều đầu tiên là cài đặt wget do nó không được bao gồm trong kho lưu trữ CentOS 7 mặc định.

Chạy lệnh sau để thực hiện điều này:

$ Sudo yum cài đặt wget

Cài đặt JRE Oracle Java9

Để triển khai Oracle Java9 JRE, trước tiên hãy thay đổi thư mục chính, sau đó tải xuống các tệp RPM cần thiết cho Oracle Java9 JRE:

$ cd ~
$ wget –no-cookies –no-check-cert – tiêu đề "Cookie: gpw_e24 = http% 3A% 2F% 2Fwww.oracle.com% 2F; oraclelicense = accept-securBackup-cookie""http: // link_copied_from_site"

Tiếp theo, sử dụng lệnh yum để cài đặt RPM:

$ Sudo yum cài đặt cục bộ jre-9.0.4_linux_x64_bin.rpm

Kiểu Y theo yêu cầu xác nhận và chọn TRỞ VỀ để tiến hành cài đặt Java. Java sẽ được cài đặt trong thư mục /usr/java/jre-9.0.4/bin/java. Nó cũng sẽ được liên kết từ vị trí / usr / bin / java.

Bây giờ, bạn có thể loại bỏ các tệp lưu trữ được tải xuống trước đó

$ Rm ~ / jre-9.0.4_linux_x64_bin.rpm

Đó là nó! Bạn đã triển khai thành công Oracle Java9 JRE.

Cài đặt JRE Oracle Java8

Điều này giống như phiên bản cài đặt 9. Đầu tiên, hãy chạy lệnh bên dưới để chuyển sang thư mục chính, sau đó tải xuống RPM cần thiết:

$ cd ~
$ wget –no-cookies –no-check-cert – tiêu đề "Cookie: gpw_e24 = http% 3A% 2F% 2Fwww.oracle.com% 2F; oraclelicense = accept-securBackup-cookie""http: // link_copied_from_site"

Tiếp theo, chạy lệnh bên dưới để cài đặt RPM:

$ Sudo yum cài đặt cục bộ jre-8u161-linux-x64.rpm

Kiểu Y tại yêu cầu xác nhận và chọn TRỞ VỀ để tiến hành cài đặt Java. Java sẽ được triển khai tại /usr/java/jre1.8.0_161/bin/java, sau đó liên kết từ thư mục / usr / bin / java.

Bây giờ, thực hiện lệnh bên dưới để dọn rác các tệp lưu trữ được tải xuống trước đó:

$ Rm ~ / jre-8u161-linux-x64.rpm

Đó là nó! Oracle Java8 JRE được cài đặt thành công.

Bước 4 – Cài đặt JDK Java Java

Cài đặt JDK Oracle Java9

Chạy lệnh bên dưới để thay đổi thư mục chính, sau đó tải xuống RPM cần thiết:

$ cd ~
$ wget –no-cookies –no-check-cert – tiêu đề "Cookie: gpw_e24 = http% 3A% 2F% 2Fwww.oracle.com% 2F; oraclelicense = accept-securBackup-cookie""http: // link_copied_from_site"

Sau đó, thực hiện lệnh bên dưới để cài đặt RPM:

$ Sudo yum cài đặt cục bộ jdk-9.0.4_linux-x64_bin.rpm

Kiểu Y khi được nhắc xác nhận và chọn TRỞ VỀ  để tiến hành cài đặt Java. Java sẽ được triển khai tại /usr/java/jdk-9.0.4/bin/java. Việc cài đặt sẽ được liên kết từ / usr / bin / java.

Bây giờ, bạn không cần các tệp lưu trữ, hãy chạy lệnh bên dưới để xóa chúng:

$ Rm ~ / jdk-9.0.4_linux-x64_bin.rpm

Đó là nó! JDK Oracle Java9 được cài đặt thành công.

Cài đặt JDK Oracle Java8

Thực hiện các lệnh bên dưới để chuyển sang thư mục chính, tải xuống các tệp lưu trữ RPM cần thiết:

$ cd ~
$ wget –no-cookies –no-check-cert – tiêu đề "Cookie: gpw_e24 = http% 3A% 2F% 2Fwww.oracle.com% 2F; oraclelicense = accept-securBackup-cookie""http: // link_copied_from_site"

Tiếp theo, chạy lệnh bên dưới để cài đặt RPM:

$ Sudo yum cài đặt cục bộ jdk-8u161-linux-x64.rpm

Kiểu Y tại yêu cầu xác nhận và chọn TRỞ VỀ để tiến hành cài đặt Java: đến bây giờ, Java được triển khai tại /usr/java/jdk1.8.0_161/jre/bin/java. Nó cũng được liên kết từ / usr / bin / java.

Đó là nó! JDK Oracle Java8 được cài đặt thành công.

Bước 5 – Đặt Java mặc định

Đây là một bước quan trọng đặc biệt nếu bạn đã triển khai nhiều phiên bản Java. Trong phần này, chúng tôi sẽ giúp bạn đặt một trong các triển khai làm phiên bản Java mặc định.

Đầu tiên, thực hiện lệnh bên dưới để kiểm tra các phiên bản Java được đặt làm triển khai mặc định:

$ Java -version

Sử dụng thay thế

Các thay thế lệnh là rất quan trọng vì nó giúp bạn quản lý tất cả các lệnh mặc định thông qua các liên kết tượng trưng. Đây là một tùy chọn phổ biến được sử dụng để chọn lệnh mặc định cho Java:

$ Sudo thay thế –config java

Điều này sẽ cung cấp cho bạn một đầu ra tương tự như:

Có 5 chương trình cung cấp ‘java’.

Lệnh chọn
———————————————–
1 java-1.7.0-openjdk.x86_64 (/usr/lib/jvm/java-1.7.0-openjdk-1.7.0.161-2.6.12.0.el7_4.x86_64/jre/bin/java)
2 java-1.8.0-openjdk.x86_64 (/usr/lib/jvm/java-1.8.0-openjdk-1.8.0.151-5.b12.el7_4.x86_64/jre/bin/java)
3 /usr/lib/jvm/jre-1.6.0-openjdk.x86_64/bin/java
* + 4 /usr/java/jre-9.0.4/bin/java
5 /usr/java/jdk-9.0.4/bin/java

Nhập để giữ lựa chọn hiện tại [+] hoặc nhập số lựa chọn:

Nhập số tùy chọn ưa thích của bạn để đặt tệp thực thi Java mặc định.

Sử dụng biến môi trường

Nhiều ứng dụng được biên dịch trong Java sử dụng JRE_HOME hoặc là JAVA_HOME các biến để chọn thực thi Java để sử dụng.

Hãy nói rằng bạn đã triển khai Java để /usr/java/jdk1.8.0_161/jre/bin, sau đó bạn có thể chỉ cần đặt  JAVA_HOME biến trong bash shell, sử dụng:

$ xuất JAVA_HOME = / usr / java / jdk1.8.0_161 / jre

Hoặc, chạy lệnh bên dưới để thiết lập JAVA_HOME là tệp thực thi Java mặc định cho mỗi người dùng trên hệ thống của bạn:

$ Sudo sh -c "xuất khẩu tiếng vang JAVA_HOME = / usr / java / jdk1.8.0_161 / jre >> / etc / môi trường"

Thế là xong! Bạn đã cài đặt thành công Java trên hệ thống CentOS của bạn.

Kiểm tra 3 dịch vụ lưu trữ Java hàng đầu này:

Lưu trữ A2

Giá khởi điểm:
$ 3,92


độ tin cậy
9,3


Giá cả
9.0


Thân thiện với người dùng
9,3


Ủng hộ
9,3


Đặc trưng
9,3

Đọc đánh giá

Ghé thăm Hosting A2

Cây kim ngân

Giá khởi điểm:
$ 15,00


độ tin cậy
8.3


Giá cả
8,7


Thân thiện với người dùng
8,5


Ủng hộ
8.3


Đặc trưng
8,5

Đọc đánh giá

Ghé thăm

HostUpon

Giá khởi điểm:
$ 2,95


độ tin cậy
9,4


Giá cả
8,8


Thân thiện với người dùng
9,1


Ủng hộ
9,4


Đặc trưng
9.0

Đọc đánh giá

Ghé thăm HostUpon

Bài viết hướng dẫn liên quan

 • Phần thứ hai: Cách giám sát Nginx bằng cách sử dụng đàn hồi trên VPS CentOS 7 hoặc Máy chủ chuyên dụng
  chuyên gia
 • Cách định cấu hình Máy chủ giao thức truy cập thư mục nhẹ trên VPS CentOS 7 hoặc Máy chủ chuyên dụng
  chuyên gia
 • Cách cài đặt Django trên VPS CentOS 7 hoặc Máy chủ chuyên dụng
  Trung gian
 • Cách tạo người dùng Sudo trong CentOS 7
  Trung gian
 • Cách cài đặt MYSQL 8.0 và tạo cơ sở dữ liệu trên VPS Linux hoặc máy chủ chuyên dụng CentOS 7
  Trung gian
Jeffrey Wilson Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me